Blogi

Ville Henttonen

Olemme viime aikoina Futurelabilla toteuttaneet useita asiakas- ja henkilöstötutkimuksia asiakkaillemme. Tutkimukset ovat oikein hyödynnettyinä tehokkaita työkaluja, jotka tarjoavat arvokasta tietoa organisaation tilasta ja mahdollisuuden entistä paremmille kokemuksille niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin. Tässä muutamia näkökulmia, miksi tutkimustietoa kannattaa hyödyntää nimenomaan asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittämisessä.

Ymmärrys asiakkaiden tarpeista

Asiakastutkimukset auttavat organisaatiota ymmärtämään asiakkaiden todellisia tarpeita, toiveita ja odotuksia. Esimerkiksi haastatteluiden tai avoimen palautteen analysoinnin avulla saadaan usein uusia näkökulmia asiakaskokemuksen kehittämiseen. Tutkimustieto on arvokasta, sillä se auttaa ohjaamaan omaa toimintaa ja strategiaa aidosti asiakaslähtöisemmäksi. Ymmärtämällä asiakkaiden odotuksia, voidaan asiakas yllättää positiivisesti tarjoamalla asiakkaan tarpeisiin sopivaa tuotetta tai palvelua. Asiakkaiden antama palaute voi myös paljastaa puutteita, joita organisaation sisällä ei välttämättä ole huomattu. Asiakastutkimukset ja toimet niiden tulosten pohjalta osoittavat asiakkaille, että heidän mielipiteellänsä on väliä.

Henkilöstön sitouttamisen ja hyvinvoinnin parantaminen

Henkilöstötutkimukset mittaavat työntekijöiden tyytyväisyyttä, sitoutumista ja hyvinvointia. Tutkimustiedon avulla on mahdollista tarkastella niitä asioita, jotka ovat merkityksellisiä henkilöstölle heidän arjessaan. Kun työntekijät ovat tyytyväisiä ja motivoituneita, he ovat todennäköisemmin paremmin sitoutuneita organisaation tavoitteisiin ja samalla halukkaita panostamaan asiakaskokemukseen. Tyytyväinen henkilöstö heijastuu suoraan palvelun laatuun ja samalla syntyy vaikeasti kopioitavissa olevaa kilpailuetua.

Voittava strategia piilee integroidussa tutkimustiedossa

Parhaiten asiakas- ja henkilöstötutkimukset tukevat organisaation kehittämistä, kun ne toteutetaan yhdessä. Integroimalla tutkimusten kysymyspatteristot ja tulokset, on mahdollista kehittää kokonaisvaltaisia strategioita, jotka parantavat niin asiakaskokemusta kuin sisäisiä toimintatapoja. Yhdistämällä nämä kaksi näkökulmaa, organisaatiot voivat luoda harmonisen ympäristön, jossa sekä asiakkaat että työntekijät kokevat arvostusta ja tyytyväisyyttä. Integroidun tutkimustiedon avulla kehitystoimenpiteitä voidaan kohdistaa entistä tarkemmin ja samalla varmistaa, että ne tukevat sekä liiketoiminnan tavoitteita että asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä. Kysely- ja haastattelutiedon lisäksi analyysin voidaan tuoda tietoa muista organisaation kosketuspisteitä, esimerkiksi tieto jonotus- tai toimitusajasta. Myös avoimen palautteen analyysi on osoittautunut erittäin hyväksi tavaksi kehittää asiakastyytyväisyyttä ja ymmärtää asiakkaan tarpeita syvällisemmin.

Asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii jatkuvaa panostusta; sekä asiakkaiden että henkilöstön kuuntelemista. Asiakastutkimukset tarjoavat arvokasta tietoa asiakkaiden tarpeista ja odotuksista, kun taas henkilöstötutkimukset paljastavat yrityksen sisäisiä kehityskohteita. Laadukas integroitu tutkimustieto muodostaa vahvan perustan asiakaskokemuksen kehittämiselle. On kuitenkin hyvä muistaa, että pelkät tutkimustulokset sellaisenaan eivät kehitä toimintaa. Tuloksia pitää pystyä analysoimaan tehokkaasti ja luomaan voittaja strategia, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä asiakas- ja henkilöstökokemuksen parantamiseksi.

Jaa:

Comments are closed here.